ALL ORDERS ARE SHIPPED FROM THE NETHERLANDS

800+ REVIEWS OP TRUSTPILOT

GEMAKKELIJK ONLINE RETOURNEREN

KOOP NU & BETAAL LATER MET KLARNA

Taal

Algemene voorwaarden CULTURE 28

De vennootschap onder firma 28COMMERCE (hierna: CULTUUR 28) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77253973 en is gevestigd aan de Schaapherderweg 1b (Unit 8506 (2988CK)) te Ridderkerk.

Artikel 1 - Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbieding: Elk schriftelijk aanbod aan Koper tot levering van Producten door Verkoper waaraan deze voorwaarden onlosmakelijk zijn verbonden.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Koper: de Consument die een (Overeenkomst op afstand) aangaat met de Verkoper.
 5. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van door de Koper bij CULTURE 28 gekochte Producten.
 6. Producten: De door CULTURE 28 aangeboden Producten zijn kleding en accessoires.
 7. Verkoper: De leverancier van Producten aan Koper, hierna te noemen: CULTURE 28.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van CULTURE 28 en iedere Overeenkomst tussen CULTURE 28 en een Koper en op ieder Product dat door CULTURE 28 wordt aangeboden.
 2. Voordat een (Overeenkomst op afstand) wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de Koper ter hand gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal CULTURE 28 aan de Koper aangeven op welke wijze de Koper de algemene voorwaarden, die in ieder geval op de website van CULTURE 28 zijn gepubliceerd, kan inzien, zodat de Koper deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met CULTURE 28 is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met de Koper.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zal/zullen de nietige/vernietigde bepaling(en) worden vervangen door een bepaling met dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.
 6. Onduidelijkheden omtrent de inhoud, uitleg of situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen te worden beoordeeld en uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over zij/hij, dient dit tevens te worden begrepen als een verwijzing naar hij/zij/hij, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - De Aanbieding

 1. Alle door CULTURE 28 gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien het Aanbod beperkt is of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Een Aanbod bestaat slechts indien het schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het Aanbod van CULTURE 28 is vrijblijvend. CULTURE 28 is slechts aan het Aanbod gebonden indien de Koper een bestelling plaatst of omdat de Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft CULTURE 28 het recht om een Overeenkomst met een potentiële Koper te weigeren om redenen die voor CULTURE 28 gerechtvaardigd zijn.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd dat de Koper in staat is een goede beoordeling te maken van het Aanbod. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen CULTURE 28 niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst (op afstand). CULTURE 28 kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van het Product.
 4. In het Aanbod van CULTURE 28 genoemde levertijden en termijnen zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CULTURE 28 niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Offerte begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding, geldt deze niet automatisch ook voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt, en volgens het uitloopbeginsel.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper een Aanbod van CULTURE 28 heeft aanvaard door het plaatsen van een bestelling of betaling van het betreffende Product.
 2. Een Aanbod kan door CULTURE 28 worden gedaan via de website.
 3. Indien de Koper het Aanbod heeft aanvaard door het sluiten van een Overeenkomst met CULTURE 28, zal CULTURE 28 de Overeenkomst schriftelijk, althans per e-mail, met de Koper bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod, is CULTURE 28 daaraan niet gebonden.
 5. CULTURE 28 is niet aan een Aanbod gebonden indien de Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of had behoren te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze fout of vergissing kan de Koper geen rechten ontlenen.
 6. Koper, zijnde een Consument, heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Indien herroeping van toepassing is, zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugzenden van het Product zijn voor rekening van de Koper.
 7. Producten die om hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit wordt uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. CULTUUR 28 zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft CULTURE 28 het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht door derden te laten verrichten.
 3. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CULTURE 28 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan CULTURE 28 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CULTURE 28 zijn verstrekt, heeft CULTURE 28 het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. CULTURE 28 is bij de uitvoering van de Overeenkomst niet verplicht of gehouden aanwijzingen van de Afnemer op te volgen, indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen leiden tot meerwerk voor CULTURE 28, is de Afnemer gehouden de meer- of bijkomende kosten dienovereenkomstig te vergoeden.
 5. CULTURE 28 kan van de Afnemer zekerheid of volledige vooruitbetaling verlangen alvorens tot uitvoering van de Overeenkomst over te gaan.
 6. CULTURE 28 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CULTURE 28 is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CULTURE 28 kenbaar was.
 7. De Koper vrijwaart CULTURE 28 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Koper toerekenbaar is.

Artikel 6 - Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld de Koper niet of niet tijdig alle gevraagde gegevens heeft verstrekt, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig door CULTURE 28 is ontvangen of door andere omstandigheden die buiten de macht van CULTURE 28 liggen, heeft CULTURE 28, indien vertraging optreedt, recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen levertijden zijn nimmer fatale termijnen. De koper dient CULTURE 28 schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren. De koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CULTURE 28 gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Koper.
 3. Indien de Producten door CULTURE 28 of een externe vervoerder worden bezorgd, is CULTURE 28 gerechtigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien CULTURE 28 gegevens behoeft van de Afnemer in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd eerst aan nadat de Afnemer alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens aan CULTURE 28 ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien CULTURE 28 een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere levertijden.
 6. CULTURE 28 is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij de Overeenkomst daarvan afwijkt of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. CULTURE 28 is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 7. Levering vindt slechts plaats indien alle facturen zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. CULTURE 28 behoudt zich het recht voor de levering te weigeren indien er gegronde vrees bestaat voor wanbetaling.
 8. Indien de Koper de Producten wenst af te halen op een Pick Up Point, is de Koper hiervoor verantwoordelijk.

Artikel 7 - Verpakking en transport

 1. CULTURE 28 verbindt zich jegens de Koper om de te leveren zaken deugdelijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (BTW), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het in ontvangst nemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geldt als bewijs dat de verpakking ten tijde van de aflevering in goede staat verkeerde.

Artikel 8 - Onderzoek, klachten

 1. De koper is verplicht het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde, te onderzoeken, doch slechts voor zover nodig uit te pakken of te gebruiken. om te beoordelen of hij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en of de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. De Koper is gehouden te onderzoeken en zich op de hoogte te stellen op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij eigen gebruik het Product te testen conform de gebruiksaanwijzing. CULTUUR 28 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van het Product door de Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen na levering schriftelijk aan CULTURE 28 te worden gemeld via info@culture28.com. De Koper heeft hiervoor een termijn van 14 dagen na levering. Niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. In geval van schade aan het Product door onzorgvuldig handelen van de Koper zelf, is de Koper aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien tijdig wordt gereclameerd conform het vorige lid, blijft de Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Wenst de Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van CULTURE 28 op de wijze zoals door CULTURE 28 aangegeven.
 5. Indien de Koper, zijnde een Consument, van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren, voor zover redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan CULTURE 28 retourneren, conform de retourinstructies van CULTURE 28. De directe kosten van retourzending zijn voor rekening en risico van de Koper.
 6. CULTURE 28 is gerechtigd een onderzoek in te stellen naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten alvorens tot terugbetaling zal worden overgegaan.
 7. Restitutie aan de Koper zal zo spoedig mogelijk worden verwerkt, doch de restitutie kan niet later plaatsvinden dan 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring van de Koper. Restitutie zal geschieden op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien de koper gebruik maakt van zijn recht tot reclameren, heeft de koper, zijnde een ondernemer, niet het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te voldoen.
 9. Bij gebreke van volledige levering, en/of indien een of meer Producten ontbreken, en dit aan CULTURE 28 is toe te rekenen, zal CULTURE 28 op verzoek van de Koper de ontbrekende Product(en) of de resterende bestelling toezenden. Annulering. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Eventueel door de Koper geleden schade als gevolg van de (afwijkende) omvang van de levering kan niet op CULTURE 28 worden verhaald.

Artikel 9 - Prijzen

 1. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De prijzen zoals vermeld in de Offerte zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, verzekeringen, en eventuele heffingen en belastingen.
 3. In het geval van Producten of grondstoffen waarvoor prijsschommelingen op de financiële markt bestaan en waarop CULTURE 28 geen invloed heeft, kan CULTURE 28 deze Producten tegen variabele prijzen aanbieden. In de Offerte wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen fluctueren.
 4. De Koper is verantwoordelijk voor de importkosten.

Artikel 10 - Betalings- en incassobeleid

 1. Betaling kan vooraf en/of achteraf geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Aan een vooraf afgegeven begroting kan de koper geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De koper dient de betaling ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van CULTUUR 28. Partijen kunnen slechts een afwijkende betalingstermijn overeenkomen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van CULTURE 28.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van de Koper is overeengekomen, is CULTURE 28 gerechtigd de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van CULTURE 28 op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. CULTURE 28 heeft het recht de door de Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. CULTURE 28 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. CULTURE 28 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt de Koper eerst een schriftelijke aanmaning met een termijn van 14 dagen na dagtekening van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, waarbij tevens wordt aangegeven wat de buitengerechtelijke kosten zijn indien de Consument niet binnen die termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan, alvorens hij in verzuim is.
 8. Vanaf de datum dat de Afnemer in verzuim is, heeft CULTURE 28 zonder nadere ingebrekestelling recht op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de algehele voldoening en op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW, te berekenen volgens de staffel. uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien CULTURE 28 meer of hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking. De gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Afnemer.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door CULTURE 28 geleverde zaken blijven eigendom van CULTURE 28 totdat de Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met CULTURE 28 gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien de eigendom nog niet geheel is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht CULTURE 28 zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval CULTURE 28 zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan CULTURE 28 of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CULTURE 28 zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. CULTURE 28 heeft het recht de door de Koper gekochte Product(en) onder zich te houden indien de Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte aan CULTURE 28. Nadat de Koper verplichtingen is nagekomen, zal CULTURE 28 zich inspannen om de gekochte Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen aan de Koper te leveren.
 6. Kosten en andere (gevolg)schade als gevolg van het achterhouden van de gekochte Producten zijn voor rekening en risico van de Koper en zullen op eerste verzoek door de Koper aan CULTURE 28 worden vergoed.

Artikel 12 - Garantie

 1. CULTURE 28 staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen/reglementen. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk melding heeft gemaakt aan CULTURE 28.
 2. Indien de Koper een Consument is, heeft hij recht op vervanging van het Product indien het vermoeden bestaat dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordde indien de afwijking van de overeenkomst binnen een periode van 6 maanden na aflevering blijkt, tenzij de aard van het Product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Het voorgaande laat onverlet dat CULTURE 28 niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Afnemer. Koper dient de voorschriften en aanwijzingen van CULTURE 28 op te volgen. De gegeven garantie laat onverlet dat CULTURE 28 nimmer verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en aanwijzingen van CULTURE 28 op te volgen.
 3. Genoemde garantie strekt zich slechts uit tot hetgeen door de producent is geleverd en geldt voor een periode die overeenkomt met de fabrieksgarantie. CULTURE 28 is nimmer verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal CULTURE 28, ter keuze van CULTURE 28, de zaken binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan CULTURE 28 te retourneren en de eigendom aan CULTURE 28 over te dragen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CULTURE 28, de Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend. voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden is aangewend.

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

 1. CULTURE 28 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Afnemer de (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Daarnaast is CULTURE 28 bevoegd de tussen haar en de Afnemer bestaande Overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de Afnemer niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met CULTURE 28. gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is CULTURE 28 bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen. welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van CULTURE 28 op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien CULTURE 28 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. CULTURE 28 behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door CULTURE 28 leidt tot aansprakelijkheid van CULTURE 28 jegens de Afnemer of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de door CULTURE 28 in verband met de Overeenkomst in rekening gebrachte kosten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. . De aansprakelijkheid van CULTURE 28 is in ieder geval beperkt tot het maximale schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 2. CULTURE 28 is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst en/of geleden verlies, gemiste besparingen, en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking overeenkomstig hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. CULTURE 28 is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade veroorzaakt door het gebruik van het Product. CULTURE 28 verstrekt strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door de Koper dienen te worden opgevolgd. Alle schade aan Producten als gevolg van dragen en gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder vallen gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, verlies, etc.).
 4. CULTURE 28 is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten als gevolg van (onvolledige en/of onjuiste) informatie op de website(s) of gelinkte websites.
 5. CULTURE 28 is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het niet beschikbaar zijn van de website om welke reden dan ook.
 6. CULTURE 28 staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en e-mail verzonden door/namens CULTURE 28, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
 7. Alle aanspraken van de Koper wegens tekortkomingen aan de zijde van CULTURE 28 vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd aan CULTURE 28 zijn gemeld binnen één jaar nadat de Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Alle aanspraken van de Koper vervallen in ieder geval één jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 15 - Overmacht

 1. CULTURE 28 is niet aansprakelijk indien zij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen ten gevolge van een overmachtsituatie, noch gehouden is tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van CULTURE 28, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die de Koper zijn voorgeschreven of aanbevolen aan CULTURE 28, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld als gevolg van: cybercrime en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) stakingen in het bedrijf van CULTURE 28 en (xi) andere situaties die naar het oordeel van CULTURE 28 buiten haar macht liggen en die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. CULTURE 28 heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CULTURE 28 haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kunnen partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzoveel CULTURE 28 ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CULTURE 28 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Koper over op het moment waarop de Producten in de macht van de Koper worden afgeleverd. Dit is het geval indien de Producten zijn afgeleverd op het afleveradres van de Koper.

Artikel 17 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van CULTURE 28 berusten uitsluitend bij CULTURE 28 en worden niet aan de Koper overgedragen.
 2. Het is de Koper verboden alle documenten waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van CULTURE 28 rusten openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te wijzigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CULTURE 28. Indien de Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door CULTURE 28 geleverde zaken, dient CULTURE 28 uitdrukkelijk in te stemmen met de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is de Afnemer verboden gebruik te maken van de Producten waarop intellectuele eigendomsrechten van CULTURE 28 rusten, anders dan zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. De Afnemer geeft CULTURE 28 toestemming om de door de Afnemer gemaakte en geplaatste foto's van de Producten waarin de Afnemer CULTURE 28 heeft getagd of #culture28 heeft gebruikt, te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. CULTURE 28 gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Afnemer en bezoekers van de website(s). Desgevraagd zal CULTURE 28 de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien CULTURE 28 op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het verschaffen van informatiebeveiliging, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 - Klachten

 1. Indien de Afnemer niet tevreden is over de Producten van CULTURE 28 en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst, is de Afnemer verplicht deze klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat de betreffende reden voor de klacht. heeft geleid te melden. Klachten kunnen worden gemeld via info@culture28.com met als onderwerp "Klacht".
 2. De klacht dient door de Koper voldoende te worden onderbouwd en/of toegelicht, zodat CULTURE 28 de klacht in behandeling kan nemen.
 3. CULTURE 28 zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk op de klacht reageren.
 4. Partijen zullen trachten samen tot een oplossing te komen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen CULTURE 28 en de Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. CULTURE 28 heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen uit of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen CULTURE 28 en de Koper zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam (locatie Rotterdam) tenzij dwingende bepalingen leiden tot de bevoegdheid van een andere rechter.

Ridderkerk, 06 oktober 2021